Vedtekter

Vedtekter for foreningen «8. mars-initiativet i Bergen» 


§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er 8. mars-initiativet i Bergen (heretter “initiativet”). 


§ 2 Formål 

8.mars initiativet er et inkluderende antirasistisk og feministisk initiativ som bygger på en interseksjonell forståelse.

Initiativets formål er å organisere markering av den internasjonale kvinnedagen i Bergen. 

Initiativets overordna mål er full kvinnefrigjøring.


§ 3 Vedtekter 

Vedtekter fastsettes av allmøtet på oppstartsmøtet, og gjelder for arbeidet med markering av 8. mars det kommende år. 

Vedtektene kan bare endres med kvalifisert flertall (2/3 flertall) 


§ 4 Allmøtet 

Initiativets høyeste myndighet er allmøtet. Allmøtene er åpne. 

Vedtak med unntak av endring av vedtekter fattes med alminnelig flertall blant de stemmeberettigede. 

Det skal avholdes minst 3 allmøter i perioden, inkludert oppstartsmøte, parolemøte og avsluttende møte. 


§ 5 Stemmerett 

Kun kvinner og ikke-binære har stemmerett i allmøtet. Samtlige kvinner og ikke-binære som møter har stemmerett. Hver fremmøtt kvinne og ikke-binære teller én stemme, og det er ikke mulig å avgi stemme ved fullmakt. 

Menn har tale og forslagsrett på allmøter. 


§ 6 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget (AU) velges av avsluttende allmøte i fjorårets initiativ. Antall medlemmer i AU avgjøres av allmøtet. 

Leder velges av allmøtet. AU konstituerer ellers seg selv. 

Eventuell supplering av nye medlemmer i AU må godkjennes av allmøtet. 

AU er initiativets høyeste myndighet mellom allmøter, og har ansvaret for den praktiske organiseringen av initiativets arbeid. 


§ 7 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøtet avholdes tidligst i september og senest i årets siste kvartal. Dato fastsettes av AU. 

Oppstartmøtet kunngjøres av AU med minst 2 ukers varsel. Kunngjøring skjer i sosiale medier og ved e-post-liste. 

Sakspapirer må være offentlig tilgjengelig senest 1 uke før oppstartsmøtet. 

Oppstartsmøtet skal: 

  • Fastsette vedtekter for årets initiativ 
  • Fastsette årets hovedtema(er) 
  • Behandle regnskap for 8. mars-initiativet i Bergen i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag 
  • Vedta årets budsjett for 8. mars-initiativet i Bergen


§ 8 Parolemøtet 

Møtet skal kunngjøres senest 1 måned før det avholdes og holdes senest en måned før 8. mars. Forslag til paroler må meldes senest innen 2 uker før møtet avholdes. Oversikt over innsendte paroler gjøres tilgjengelig senest 1 uke før møtet. 

Parolemøtet skal vedta hovedparole, og godkjenne samtlige paroler som deltar i toget. Paroler som ikke er godkjent av parolemøtet skal bortvises fra toget. 

Paroler knyttet til saker som er aktualisert etter fristen for innmelding av paroler, og som ikke bryter med hovedparolen, kan vedtas av allmøtet. 


§ 9 Avsluttende møte 

Avsluttende møte avholdes innen sommeren. Møtet skal evaluere årets markering og arbeid med denne, samt gjennomgå regnskap. Møtet skal også velge neste års AU. 


§ 10 Representasjon 

Signeringsmyndighet gjøres av leder og leder for økonomigruppen. 


§ 11 Logo på parole 

Logo på parole ikke tillatt i 8.mars-tog. Paroler med logo vil bortvises på stedet.